Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību 


Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija
1. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi Stratēģiskie mērķi
2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Mērķu īstenošanas rezultāti
4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) Samaksātie nodokļi un nodevas valstij
5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)
6. Atalgojuma politikas principi Atalgojumu politika
7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)

8. Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem
9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 100% apmērā ir Jelgavas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
11. Informācija par organizatorisko struktūru Organizatoriskā struktūra
12. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
13. Informācija par iepirkumiem Iepirkumi
14. Statūti Statūti
15. Informācija par valdes locekļiem Informācija par SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes locekli

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"