DATI PAR AMATPERSONU (DARBINIEKU) MĒNEŠALGĀM 


Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010.gada 28.aprīlī, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par darba samaksu
 
Amatu grupas
Mēnešalgas amplitūda (€)
Nodarbināto skaits
min
max
Direktori (finanšu direktors, tehniskais direktors, administratīvais direktors),  nekustamā īpašuma pārvaldīšanas direktors, struktūrvienību vadītāji (nodaļu vadītāji), vadītāju padomnieks, galvenais grāmatvedis
770
960
9
Vecākie speciālisti (t.sk. nekustamā īpašuma pārvaldnieki, darba aizsardzības vecākais speciālists, būvinženieris, datorspeciālisti, uzraudzības būvtehniķis, tāmju inženieris, tehniskā direktora palīgs, juristi)
570 782
18
Speciālisti (t.sk. finanšu direktores palīgs, jurista palīgi, grāmatveži, sabiedrisko attiecību speciālists, personāla speciālist - lietvede,arhivārs, remontu daļas inženieri, transporta dispečeris, nekustamā īpašuma speciālisti)
460
711
28
Namu pārziņi, noliktavas pārzinis, dispečeri
450
711
10
Remontstrādnieki
430
617
41
Sētnieki (proporcionāli apkopjamās teritorijas platībai)
95
658
126
 
 
 
Informācija par izmaksai aprēķinātajām (neto) atalgojuma
summām amatpersonām par 2020.gada janvāra mēnesi
 
Vārds
Uzvārds
Amata nosaukums
Summa (€)
Juris
Vidžis
Valdes loceklis
1850.49 

Pievienotie faili:


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"