Paziņojums nepārņemto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem par MK noteikumos Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumiem” paredzēto dokumentāciju 

Publicēts: 15.10.2017

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” vietā tika izstrādāti MK noteikumi Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, kuri stājušies spēkā šī gada 21. jūlijā. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks aprēķina un sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas. Ar nepieciešamo dokumentāciju, saistībā ar šiem MK noteikumiem, var iepazīties pie mājas pārvaldnieka.

Pēc likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. MK noteikumu Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” vietā tika izstrādāti MK noteikumi Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, kuri stājušies spēkā šī gada 21. jūlijā. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendāra gadam; aprēķina dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un nedzīvojamās telpas īpašniekam maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; paziņo dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanas maksājumu apmēru kalendāra gadam; informē dzīvokļu īpašniekus par tāmē paredzētajām izmaksām; sagatavo dzīvokļu īpašniekiem pārskatu par pārvaldīšanas maksājumu izlietošanu kārtējā gadā.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 408, ar nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties pie mājas pārvaldnieka. Māju pārvaldnieku kontakti atrodami šeit - http://www.jnip.lv/maju_parvaldnieki/


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"