Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2015-36
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 07.12.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.12.2015.

Līguma priekšmets: Par vieglo pasažieru automašīnu nomu


Pasūtītāja nosaukums: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums: SIA “DAKC”

Apjoms, kvalitātes prasības un cita nepieciešama informācija
Saskaņā ar abpusēji saskaņotu tāmi

Līgumcena: bez PVN EUR 400,00; PVN 21% 84.00; kopā EUR 484.00 mēnesī

Samaksas kārtība
Nomniekam nomas maksa par Automašīnas izmantošanu jāveic līdz katra mēneša beigām.

Līguma izpildes termiņš
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz 2 (diviem) gadiem

Līguma izpildes vieta un nosacījumi
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Par nomas maksas termiņu pārkāpumu, ko paredz līgums, nomnieks maksā sodu 0,1 % apmērā no kopējās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
- Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo Puses no līguma turpmākas pildīšanas.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi saruna ceļā. Ja saruna ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Puses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt tiesā.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Pusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma izbeigšana paredz arī savstarpējo gala norēķinu un Automašīnas nodošanas kārtību.

Citi noteikumi
Tiesiskās attiecības, kas nav atrunāts Līgumā apspriežamas pēc LR civillikuma un citiem tiesību aktiem.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"