Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2015-38
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 09.12.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2015.

Pasūtītāja nosaukums
Dzīvojamo māju pārvaldnieks SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums
SIA “KULK”

Līguma priekšmets
par transporta pakalpojumu sniegšanu

Apjoms, kvalitātes prasības un cita nepieciešama informācija
Saskaņā ar abpusēji saskaņotu tāmi

Līgumcena: bez PVN EUR 10000; PVN 21% 2100; kopā EUR 12100 mēnesī

Samaksas kārtība
Samaksu par izpildīto darbu Pasūtītājs veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem.

Līguma izpildes termiņš
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir noslēgts līdz 2017.gada 3.janvārim

Līguma izpildes vieta un nosacījumi
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā

Līgumslēdzēju pušu atbildība

- Par nomas maksas termiņu pārkāpumu, ko paredz līgums, nomnieks maksā sodu 0,1 % apmērā no kopējās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
- Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo Puses no līguma turpmākas pildīšanas.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi saruna ceļā. Ja saruna ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Puses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt tiesā.


Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Pusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma izbeigšana paredz arī savstarpējo gala norēķinu un Automašīnas nodošanas kārtību.


Citi noteikumi
Tiesiskās attiecības, kas nav atrunāts Līgumā apspriežamas pēc LR civillikuma un citiem tiesību aktiem.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"