Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2017-15

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 03/08/2017

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “Cleanhouse”

 

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 23, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.

 

Līguma noslēgšanas datums: 11/05/2018

Līgumcena bez PVN 161234,82EUR; 

Samaksas kārtība:
Līguma summa tiek samaksāta pa daļām vairākos maksājumos. Kārtējais maksājums tiek veikts vienu reizi kalendārajā mēnesī 10 darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu pieņemšanas -nodošanas akta un Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem darbiem abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Līguma izpildes termiņš:
ir norādīts Darbu izpildes grafikā.

 

Garantijas termiņš – 60 mēneši.

 

Līguma izpildes vieta:
Lāčplēša ielā 23, Jelgavā

 

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.


Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.