Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, garāža Nr.11 ar kopējo platību 17,94m² 

Sakarā ar to ka līdz 24.10.2017 plkst.10.00 nav saņemts neviens pieteikums komisija pieņema lēmumu slēgt izsoli.

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums: Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, garāža Nr.11 ar kopējo platību 17,94m²
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-26
 
Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 11, 17,94m2 platībā Jelgavā,Akadēmijas ielā 2
NOMAS OBJEKTA ADRESE Jelgavā, Akadēmijas iela 2, telpas Nr.11
KADASTRA NR.  
IZMANTOŠANAS VEIDS garāžai
IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA 1,49 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī
IZSOLES SOLIS 0.10 Eur /m2
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Līdz 5 gadiem
IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA Pirmā Rakstiska izsole
IZNOMĀTĀJS SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI Līdz 2017. gada 24. oktobrim plkst. 10.00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 
IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” , Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.
OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS) Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu, tālr. 29990492.
LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI Nomniekam ir pienākums 7 ( septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nomas līgumu par pieteikumā norādīto nomas maksu ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju. Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

Piedāvājumi iesniedzami vai nosūtāmi :

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot izsoles nosaukumu un identifikācijas Nr.

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"