Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2014-30
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 05.09.2014.

Pasūtītāja nosaukums:
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 13, Jelgavā dzīvokļu īpašnieku vārdā SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“.

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “Zemgales Būvserviss”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas iela 13, Jelgavā, 5.stāva gaitenaun koplietošanas telpu remonts: būvdarbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar vienkāršotās renovācijas projektu.
Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: paredzamais būvdarbu apjoms līdz 170000 EUR.

Līgumcena bez PVN EUR 19999.99 PVN 21% 4200; kopā 24199.99
Samaksas kārtība:
30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtiem rēķiniem pēc darbu pieņemšanas un nodošanas- pieņemšanas akts parakstīšana

Līguma izpildes termiņš:
5 nedēļu laikā sakot no līguma parakstīšanas dienas.

Līguma izpildes vieta:
Stacijas iela 13 , Jelgavā

Izpildīto darbu garantijas laiks:
6 gadi

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā minētās summas.
- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā minētās summas.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
- Jebkuri Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu..
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Līgumslēdzējpusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"