Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 

Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
2 Dobeles ielā 62a, Nr. 008(1) 09000040390 42.60 Darbnīcai, noliktavai  Izsole pabeigta
3 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3,4)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  
4 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(15) 09000040390 30,50 Birojam, pakalpojumiem  
5 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(16) 09000040390 18,00 Birojam, pakalpojumiem  
6 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(17) 09000040390 31,30 Birojam, pakalpojumiem  
7 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
8 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai  
9 Skolotāju ielā 3, Nr. 26 09000020667 21,10 Birojam, pakalpojumiem Izsole pabeigta
10 Pasta ielā 44, Nr.901 (56-60) 09000010606 110,20 Noliktavai, cokolstāvs  
11 Pasta ielā 44, Nr.901 (55) 09000010606 68,5 Noliktavai, cokolstāvs  

 

Telpas var apskatīties sazinoties pa tālruni 29339125.

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz Iznomātājam Pieteikumu (Veidlapa pielikumā).

Privāto tiesību subjektiem - Nomnieku noskaidro Rakstiskā izsolē, pēc pieteikuma saņemšanas.
Informācija par rīkotām Izsolēm – sadaļā “IEPIRKUMI”.

Publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskās funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai telpas tiek iznomātas uz Pieteikuma pamata.

Visām ēkām ( telpām) ir noteikta minimālā nomas maksa, kura tiek piemērota iznomājot telpas Publiskai personai vai tās iestādei , kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskās funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, kā arī slēdzot telpu nomas līgumu ar Privāto tiesību subjektu- koplietošanas telpām.

Iznomājot telpas Privāto tiesību subjektam katrai telpai tiek noteikta Nosacītā nomas maksa.

Pielikumā: Nedzīvojamo telpu iznomāšanas kārtības un nomas līguma noslēgšanas noteikumi un Pieteikuma veidlapa.

Kontaktpersonas jautājumu gadījumā:
Klientu daļas vadītāja Anžela Mizūne 63083380
Tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura 63012010

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"