Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību 


Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija
1. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi Izstrādes procesā...
2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti  Izstrādes procesā...
4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)  Izstrādes procesā...
5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)  Izstrādes procesā...
6. Atalgojuma politikas principi Atalgojumu politika
7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība  Izstrādes procesā...
8. Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem
9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 100% apmērā ir Jelgavas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
11. Informācija par organizatorisko struktūru  Izstrādes procesā...
12. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem  Izstrādes procesā...
13. Informācija par iepirkumiem Iepirkumi
14. Pretkorupcijas plāns Izstrādes procesā...

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"