Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2017-20

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 20.12.2017

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “AMAXS”


Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: „Dzīvojamās mājas Katoļu iela 6, 6a un 8, Jelgavā labiekārtojuma pārbūve”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.

Līgumcena bez PVN EUR 62773,37  PVN 21% 13182,41 EUR; kopā 75955,78EUR

 

Samaksas kārtība:
20 dienu laikā pēc Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas .

 

Līguma izpildes termiņš:
8 kalendārās nedēļas.

 

Garantijas termiņš – 10 gadi.

 

Līguma izpildes vieta:
Katoļu iela 6, 6a un 8, Jelgavā

 

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 3.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 3.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.

 


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"