Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2017-2

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 17.03.2017

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “SWH SETS”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: Programmatūras iegāde ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” vajadzībām: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.

Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena līdz 42000 EUR.

 

Līgumcena bez PVN EUR 39 900; PVN 21% 8379 EUR; Kopā: 48279 EUR

 

Samaksas kārtība:
30 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas , pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto rēķinu.

 

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 8. maijā .

 

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"