Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Brīvības bulvāris 28, Jelgavā labiekārtošana 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:
Iepirkuma procedūra: „ Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Brīvības bulvāris 28, Jelgavā labiekārtošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-15


Būvdarbu apraksts: Saskaņā ar projektu.

 
Iesniegti 4 piedāvājumi:

1. SIA “MITBAU AC”

Pretendenta piedāvātā cena: 27697.84 EUR bez PVN;  EUR 5816.55 PVN 21%; Kopā: 33514.39 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –7 gadi;
- būvdarbu izpildes termiņš – 8nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

Piedāvājums ir noraidīts.

2.  SIA “Ribetons ceļi”

Pretendenta piedāvātā cena: 34377.69 EUR bez PVN;  7219.31 EUR PVN 21%; Kopā: 41597.00 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks – 7 gadi;
- būvdarbu izpildes termiņš – 5 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

3. SIA “Prime Service”

Pretendenta piedāvātā cena: 35574.68 EUR bez PVN;  7470.68 EUR PVN 21%; Kopā: 43045.37 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi;.
- būvdarbu izpildes termiņš – 8 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

4. SIA “Būvenergo A”

Pretendenta piedāvātā cena: 47757.03 EUR bez PVN;  10028.98 EUR PVN 21%; Kopā: 57786.01 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks – 43 mēneši;.
- būvdarbu izpildes termiņš – 9 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu :  „ Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Brīvības bulvāris 28, Jelgavā labiekārtošana”
–  SIA “Ribetons ceļi”.

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Kontakti:
Tatjana Avdejeva, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63011248, e-pasta adrese:  [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"