Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2015-11
Iepirkuma nosaukums: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” remontstrādnieku un sētnieku darba apģērbu iegāde”

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.
Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums: SIA “PALĪGS un KO”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” remontstrādnieku un sētnieku darba apģērbu iegāde”

Līgumcena bez PVN EUR 9870.15 PVN 21% 2072.73; kopā 11942.88 EUR
Samaksas kārtība:
30 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Līguma izpildes termiņš:
Preces piegādās 14-21 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža.

Līguma izpildes vieta:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā

Izpildīto darbu garantijas laiks:

2 gadi

Līgumslēdzēju pušu atbildība

- Līguma termiņa nokavēšanas gadījumā Pārdevējs maksa Pircējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no līguma summas.
- Par maksājumu nokavēšanu Pircējs maksa Pārdevējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no līguma summas.
- Puses risina strīdas, kas radušies sakara ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
- Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.


Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

- Visi līguma grozījumi, labojumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojumi Līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"