Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2015-24
Iepirkuma nosaukums: Bērnu rotaļu laukumu iekārtas iegāde Neretas ielā 10 pagalmā, Jelgava

Pasūtītāja nosaukums: Dzīvojamo māju pārvaldnieks SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums: SIA “Jūrmalas Mežaparki”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
Bērnu rotaļu laukumu iekārtas iegāde Neretas ielā 10 pagalmā, Jelgava, saskaņā ar nolikumu

Līgumcena bez PVN EUR 3806.50 PVN 21% 799.37; kopā 4605.87 EUR
Samaksas kārtība:
10 darba dienu laikā pēc iesniegtiem rēķiniem.

Līguma izpildes termiņš:
4 kalendārās nedēļas

Līguma izpildes vieta:
Neretas ielā 10 pagalmā, Jelgava

Izpildīto darbu garantijas laiks:

3 gadi

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Līguma termiņa nokavēšanas gadījumā Pārdevējs maksa Pircējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no līguma summas.
- Par maksājumu nokavēšanu Pircējs maksa Pārdevējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no līguma summas.
- Puses risina strīdas, kas radušies sakara ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
- Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

- Visi līguma grozījumi, labojumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojumi Līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"