Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2016-3
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 24.03.2016

Pasūtītāja nosaukums:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “Tehniskais Dienests”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.
Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena līdz 42000 EUR.

Līgumcena bez PVN EUR 3261.96 PVN 21% 685.01; kopā 3946.97 EUR

Samaksas kārtība:
10 darba dienu laikā no Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina izrakstīšanas brīža.

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 5. maijā un ir spēkā līdz 2016.gada 30.septembrīm.

Līgumslēdzēju pušu atbildība

- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

- Jebkuri Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Līgumslēdzējpusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"