SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšana 

Rezultātu publicēšanas datums: 03.05.2016

Priekšmets – pakalpojumu iepirkums saskaņā ar 2009.gada 10.marta MK noteikumiem 219.
Iepirkuma procedūra: „ SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšana” (CPV 85100000-0)

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2016-4


Pakalpojumu apraksts:
Veselībai kaitīgie darba vides faktori, Nr.p.k.
-  administrācija, p.4.11.; 4.9.2.; 3.9.5. - (aptuveni 70 darbinieki)
-  remontstrādnieki, p.4.4.2.; 4.9.1.; 4.9.2.; 4.9.5.; p.5 (2 pielikums) – (aptuveni 50 darbinieki, no kuriem 10 darbinieki ir pakļauti īpašiem darba apstākļiem, 2.pielikums Nr.p.k.6)
-  sētnieki, p.4.4.2.; 4.9.1.; 4.9.2.; 4.9.5. (aptuveni 120 darbinieki)

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojumu adresē: Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā.

Iesniegti 2 piedāvājumi:
1. SIA “Dziedniecība” reģistrācijas Nr. 40003074548
Pretendenta piedāvātā cena vienam darbiniekam:
administrācija – 21.50 EUR
remontstrādnieki  - 36.20 EUR
sētnieki – 25.70 EUR
kopā: 6399.00
2. A/S Veselības centru apvienība reģistrācijas Nr.40103464662
Pretendenta piedāvātā cena vienam darbiniekam:
administrācija – 24.48 EUR
remontstrādnieki  - 25.42 EUR
sētnieki – 25.42 EUR
kopā: 6035.00

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu :  „SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšana” – A/S Veselības centru apvienība.

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Kontakti:
Raitis Vidžis – Darba aizsardzības vecākais speciālists (mob.29150775)
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss 6301217


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"