Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā jumta seguma nomaiņa 

Rezultātu publicēšanas datums: 08.08.2016

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:
Iepirkuma procedūra: Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā jumta seguma nomaiņa
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-7 

Būvdarbu apraksts: Saskaņā ar projektu

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-7

Iesniegti 7 piedāvājumi:


1. SIA “PRO DEV”  
Pretendenta piedāvātā cena: 25164.21 bez PVN;  EUR 5284.48PVN 21%; Kopā: 30448.69EUR
Izpilde: 4 ned.
Garantijas laiks: 5 gadi
Apmaksa: 5% avanss

2. SIA “Balti Construction”
Pretendenta piedāvātā cena: 23852.48 EUR bez PVN;  5009.02 EUR PVN 21%; Kopā: 28861.51 EUR
Izpilde: 5  ned.
Garantijas laiks: 15 gadi
Apmaksa: 10% avanss
Piedāvājums ir noraidīts.

3. SIA “Konstants”
Pretendenta piedāvātā cena: 22713.23 EUR bez PVN; 4769.78 EUR PVN 21%; Kopā: 27483.01 EUR
Izpilde: 8 ned.
Garantijas laiks: 10 gadi
Apmaksa: bez avansa

4. SIA “AMAXS”
Pretendenta piedāvātā cena: 24426.93 bez PVN;  5129.66 EUR PVN 21%; Kopā: 29556.59 EUR
Izpilde: 6 ned.
Garantijas laiks: 15 gadi
Apmaksa: bez avansa
Piedāvājums ir noraidīts.

5. SIA “Lota-B”
Pretendenta piedāvātā cena: 41352.89 EUR bez PVN; 8684.11 EUR PVN 21%; Kopā: 50037.00 EUR
Izpilde: 10 ned.
Garantijas laiks: 5 gadi
Apmaksa: 10% avanss
Piedāvājums ir noraidīts.

6. SIA “DUCTUS”
Pretendenta piedāvātā cena: 24186.76 EUR bez PVN;  5079.22 EUR PVN 21%; Kopā: 29265.98 EUR
Izpilde: 3 ned.
Garantijas laiks: 16 gadi
Apmaksa: bez avansa
Piedāvājums ir noraidīts.

7. SIA “INFO SERVISS”
Pretendenta piedāvātā cena: 23246.65 EUR bez PVN;  4881.80 EUR PVN 21%; Kopā: 28128.44 EUR
Izpilde: 6 ned.
Garantijas laiks: 6 gadi
Apmaksa: bez avansa

 

Sakarā ar to kā uzvarētāja pretendents SIA "Konstants" atsakās slēgt līgumu par  iepirkumu (iesniegums no SIA "Konstants"  Nr.1-14/657 no 12.07.2016) "Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā jumta seguma nomaiņa", tiesības slēgt līgumu piešķirt nākamajam pretendentam - SIA "INFO SERVISS".
 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Kontakti:
Natālija Mamonova, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
29188329, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"