Dzīvojamās mājas Vīgriežu ielā 28, Jelgavā kāpņu telpu nesošo sienu nostiprināšana un savilkšana 

Rezultātu publicēšanas datums: 06.06.2016

Priekšmets –būvdarbu iepirkums:
„Dzīvojamās mājas Vīgriežu ielā 28, Jelgavā kāpņu telpu nesošo sienu nostiprināšana un savilkšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-9

būvdarbu apraksts: Saskaņā ar Nolikumu.

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1.    SIA “Zemgales Būvserviss”
Pretendenta piedāvātā cena: 5197.94 bez PVN;  EUR 1091.57 PVN 21%; Kopā: 6289.51 EUR
- būvdarbu garantijas laiks –5 gadi;
- būvdarbu izpildes termiņš – 4 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

2.    SIA “RCK II”
Pretendenta piedāvātā cena: 4500.22 EUR bez PVN;  945.05 EUR PVN 21%; Kopā: 5445.27 EUR
- būvdarbu garantijas laiks – 10 gadi;.
- būvdarbu izpildes termiņš – 3 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa
Piedāvājums ir noraidīts.

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:  “Dzīvojamās mājas Vīgriežu ielā 28, Jelgavā kāpņu telpu nesošo sienu nostiprināšana un savilkšana ”–  SIA “Zemgales Būvserviss”.

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Kontakti:

Svetlana Sinagina, tālruņa numurs: 28351863, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605
fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"