Centralizētas kanalizācijas izbūve dzīvojamām mājam Jelgavā, Garozas ielā 66 un Garozas ielā 68 

Rezultātu publicēšanas datums: 14.06.2016

Priekšmets –būvdarbu iepirkums:
„ Centralizētas kanalizācijas izbūve dzīvojamām mājam Jelgavā, Garozas ielā 66 un Garozas ielā 68”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-11

būvdarbu apraksts: Saskaņā ar Nolikumu.

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1. SIA “Zemgales Būvserviss”

Pretendenta piedāvātā cena: 5239.25 EUR bez PVN;  EUR 1100.25 PVN 21%; Kopā: 6339.50 EUR
- būvdarbu garantijas laiks –11 gadi;
- būvdarbu izpildes termiņš – 2 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

2. SIA “Būvenergo A”
Pretendenta piedāvātā cena: 9826.01 EUR bez PVN;  2063.46 EUR PVN 21%; Kopā: 11889.47 EUR
- būvdarbu garantijas laiks – 43 mēneši;
- būvdarbu izpildes termiņš – 25 kalendārās dienas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: „Centralizētas kanalizācijas izbūve dzīvojamām mājam Jelgavā, Garozas ielā 66 un Garozas ielā 68” –  SIA “Zemgales Būvserviss”.

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Kontakti:
Tatjana Avdejeva, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63011248, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"