Saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūve dzīvojamai mājai Dobeles ielā 52, Jelgavā 

Rezultātu publicēšanas datums: 14.06.2016

Priekšmets –būvdarbu iepirkums: „Saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūve dzīvojamai mājai Dobeles ielā 52, Jelgavā”

 Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-12

būvdarbu apraksts :

- Saskaņā ar Nolikumu.

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1. SIA “Lota-B”

Pretendenta piedāvātā cena: 9251.14 EUR bez PVN;  EUR 1942.74 PVN 21%; Kopā: 11193.87 EUR
- būvdarbu garantijas laiks –5 gadi;
- būvdarbu izpildes termiņš – 10 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa
Piedāvājums ir noraidīts.

2.    SIA “DAKC”
Pretendenta piedāvātā cena: 8902.80 EUR bez PVN;  EUR 1869.59 PVN 21%; Kopā: 10772.39 EUR
- būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi;
- būvdarbu izpildes termiņš – 4 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:  „ Saimnieciskās kanalizācijas tīklu pārbūve dzīvojamai mājai Dobeles ielā 52, Jelgavā” –  SIA “DAKC”.


Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Kontakti:
Natālija Mamonova, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
Tālr.: 29188329, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"