Transporta līdzekļu iegāde SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai 

Rezultātu publicēšanas datums: 20.07.2016

Priekšmets – preču iepirkums: Iepirkuma procedūra: „Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2016-13


Preču apraksts: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1. SIA “Jelgavas Būve -V”
  • Pretendenta piedāvātā cena: 17500 EUR bez PVN; PVN 21% 3675 EUR; kopā ar PVN 21175.00 EUR
  • Garantijas laiks: 9 mēneši pēc pieņemšanas – nodošanas akta.
  • Piegādes laiks: 5 kalendāro dienu.
  • Apmaksa: 40 dienu laikā
2. SIA “Moller Auto”
  • Pretendenta piedāvātā cena: 24710.74 EUR bez PVN; PVN 21% 5189.26 EUR; kopā ar PVN 29900.00 EUR
  • Garantijas laiks: 24 mēn. no pirmās reģistrācijas dienas (09.01.2015)
  • Piegādes laiks: 5 kalendārās dienas.
  • Apmaksa: 30 dienu laikā
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu :  „Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” –  SIA “Jelgavas Būve -V”.

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Kontakti:
Ņina Kožāne, transporta daļas dispečere, tālr. 63024976, 26103968
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"