„Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” 

Rezultātu publicēšanas datums: 19.12.2017

Priekšmets:

„Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2017-29

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1. SIA “AUTO TRUCK STUDIO”

Piedāvājuma kopējā cena: 19600 EUR bez PVN;  4116 EUR PVN 21%; Kopā: 23716,00 EUR


-  garantijas laiks –   2 mēn ;
-  piegādes laiks –  30 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanas dienas;
-  apmaksa : 10% avanss pēc līguma noslēgšanas, 90% pēc automašīnas piegādes un nodošanas pasūtītajam 5 darba dienu laikā.

 
2. SIA “INNOVATION SOLUTION”

Piedāvājuma kopējā cena: 18900 EUR bez PVN;  3969 EUR PVN 21%; Kopā: 22869,00 EUR

-  garantijas laiks –   3 mēn ;
-  piegādes laiks –  10 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanas dienas;
-  apmaksa : viens mēnesis.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” – SIA “INNOVATION SOLUTION”
 
Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:
Ņina Kožāne, transporta daļas dispečere, tālr. 63024976, 26103968
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"