Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai 

Rezultātu publicēšanas datums: 2.11.2017

Priekšmets – Zemsliekšņa iepirkums:


“Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-24
 
Iesniegti 2 piedāvājumi:

1. ZS “Ķaupes”

Pretendenta piedāvātā cena: 0,53/gab EUR bez PVN;  
Paredzama līgumcena: 7632 EUR bez PVN; PVN 21% 1602,72 EUR; Kopā ar PVN: 9234,72

 
2. SIA “A+finanses”

Pretendenta piedāvātā cena: 0,70/gab EUR bez PVN
Paredzama līgumcena: 10080 EUR bez PVN; PVN 21% 2116,8 EUR; Kopā ar PVN: 12196,8
Paredzamā līguma summa pārsniedz plānoto budžetu.

 
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai” – ZS “Ķaupes”
 
Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 

Kontakti:
Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605
fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"