„Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” 

Rezultātu publicēšanas datums: 31.10.2017

Priekšmets – Zemsliekšņa iepirkums:

 

Iepirkuma procedūra: "Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai"

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2017-22

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1. SIA “RBF”

Piedāvājuma kopējā cena: 8200 EUR bez PVN;  1722 EUR PVN 21%; Kopā: 9922 EUR

-  garantijas laiks –   6 mēn ;
-  piegādes laiks –  1 kalendārās diena no līguma spēkā stāšanas dienas;
-  apmaksa : viena darba diena.

 
2. SIA “VB Technics”

Piedāvājuma kopējā cena: 7800 EUR bez PVN;  1638 EUR PVN 21%; Kopā: 9438 EUR

-  garantijas laiks –   3 mēn ;
-  piegādes laiks –  3 kalend. dienas;
-  apmaksa : 3 d. dienas.
Piedāvajums ir noraidīts.
 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” – SIA “RBF”
 
Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:
Ņina Kožāne, transporta daļas dispečere, tālr. 63024976, 26103968
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"