Nodarbinātības Valsts Aģentūra Jelgavas filiāle" telpu remontdarbi Skolotāju ielā 3, Jelgavā 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:


Nodarbinātības Valsts Aģentūra Jelgavas filiāle" telpu remontdarbi Skolotāju ielā 3, Jelgavā

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-19

 

Iesniegti 6 piedāvājumi:

 

1. PS "VAAB"

Piedāvājuma kopējā cena: 32686,21 EUR bez PVN;  6864,10 EUR PVN 21%; Kopā: 39550,31 EUR

Izpildes termiņš: 12 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 2 gadi;

Piedāvājums ir noraidīts.

 
2. SIA “LVS Building”

Piedāvājuma kopējā cena: 28 369,40 EUR bez PVN;  5957,58 EUR PVN 21%; Kopā: 34 326,98 EUR

Izpildes termiņš: 4 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi;


3. SIA “Jelgavas Būve-V”

Piedāvājuma kopējā cena: 25 909,77 EUR bez PVN;  5441,05 EUR PVN 21%; Kopā: 31 350,82 EUR

Izpildes termiņš: 10 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi;

 
4. SIA “AMAXS”

Piedāvājuma kopējā cena: 26 214,38 EUR bez PVN;

Izpildes termiņš: 4 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi;

Piedāvājums ir noraidīts.

 
5. SIA “MD Būvnieks”

Piedāvājuma kopējā cena: 27 986,21 EUR bez PVN;  5877,10 EUR PVN 21%; Kopā: 33 863,31 EUR

Izpildes termiņš: 11 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi;

Piedāvājums ir noraidīts.

 
6. SIA “Marels Būve”

Piedāvājuma kopējā cena: 27 428,91 EUR bez PVN;  5760,07  EUR PVN 21%; Kopā: 33 188,98 EUR

Izpildes termiņš: 12 nedēļas;

(Piedāvājumā - 10 kalendāras nedēļas ,bet pēc darbā grafika darbu izpildes termiņš ir 12 kalendāras nedēļas.

Iepirkumu komisija, vērtējot piedāvājumu, ņem vērā izpildes termiņu atbilstoši iesniegtajām darba grafikam.)

Būvdarbu garantijas laiks: 7 gadi;

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : "Nodarbinātības Valsts Aģentūra Jelgavas filiāle" telpu remontdarbi Skolotāju ielā 3, Jelgavā” – SIA “LVS Building”
 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 

 

Kontakti:

Svetlana Sinagina, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63084788, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"