Dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 49, Jelgavā jumta seguma nomaiņa 

Rezultātu publicēšanas datums: 28.07.2017

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 49, Jelgavā jumta seguma nomaiņa”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-14

 

Iesniegts 1 piedāvājums:

 

1. SIA “LVS Building”

Pretendenta piedāvātā cena: 29770,11 EUR bez PVN;  6251,72 EUR PVN 21%; Kopā: 36021,83 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks – 120 mēn. = 10 gadi.

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  4 nedēļas;

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 49, Jelgavā jumta seguma nomaiņa” – SIA “LVS Building”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Kontakti:
Natālija Mamonova, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
Tālr.: 29188329, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"