"Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai" 

Rezultātu publicēšanas datums: 17.07.2017

Priekšmets – piegādes iepirkums:

Iepirkuma procedūra: "Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai"

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2017-13

Iesniegts 1 piedāvājums:

 

 1. SIA “Mr.John Roberts”

Pretendenta piedāvātā cena: 16900 EUR bez PVN;  3549 EUR PVN 21%; Kopā: 20449 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  garantijas laiks –   3 mēn ;

 -  piegādes laiks –  7 kalendārās dienas;

 - apmaksa : 3 dienu laikā pēc iesniegtiem rēķiniem.

 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” – SIA “Mr.John Roberts”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Ņina Kožāne, transporta daļas dispečere, tālr. 63024976, 26103968

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  [email protected]

tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"