Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2016-4

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 21.04.2016

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
A/S Veselības centru apvienība

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšana: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.

Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena līdz 42000 EUR.

 

Līgumcena bez PVN:

Pretendenta piedāvātā cena vienam darbiniekam:

administrācija – 24.48 EUR

remontstrādnieki - 25.42 EUR

sētnieki – 25.42 EUR

Aptuvena prognozējama līgumsumma: EUR 6035

 

Samaksas kārtība:
10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

 

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 02.01.2017

 

Līguma izpildes vieta:
apraksts Nolikumā


Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"