Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana daudzdzīvokļu mājā Meiju ceļā 35a, Jelgavā 


Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana daudzdzīvokļu mājā Meiju ceļā 35a, Jelgavā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-3

 

Iesniegts 1 piedāvājums:

 

SIA “Jelgavas Būve-V”

Pretendenta piedāvātā cena: 11607.54 EUR bez PVN; 2437.58 EUR PVN 21%; Kopā: 14045.12 EUR

- būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ; materiāliem – 10 gadi

- būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana daudzdzīvokļu mājā Meiju ceļā 35a, Jelgavā” –SIA “Jelgavas Būve-V”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

 

 

 

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"