Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Uzvaras ielā 3, Jelgavā balkonu atjaunošana 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Uzvaras ielā 3, Jelgavā balkonu atjaunošana”

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-1

 

Iesniegti 3 piedāvājumi:

 

1. SIA “PRO DEV” 

 Pretendenta piedāvātā cena: 32759.60 EUR bez PVN; 6879.52 EUR PVN 21%; Kopā: 39639.12 EUR

 Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ;

       - būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

 

2. SIA “Akmens nami” 

Pretendenta piedāvātā cena: 18961.26 EUR bez PVN; 3981.87 EUR PVN 21%; Kopā: 22943.13 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   6 gadi ;

       - būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

 

3. SIA “ALVIMA”

Pretendenta piedāvātā cena: 21324.86 EUR bez PVN; 4478.22 EUR PVN 21%; Kopā: 25803.08 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ;

       - būvdarbu izpildes termiņš – 12 nedēļas;

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Uzvaras ielā 3, Jelgavā balkonu atjaunošana” –SIA “Akmens Nami”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

   

 

Kontakti:
Natālija Mamonova, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
Tālr.: 29188329, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"