Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2016-7

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 27.04.2016

Pasūtītāja nosaukums
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “INFO SERVISS”


Līguma priekšmets
Dzīvojamās mājas Lielā ielā 9, Jelgavā jumta seguma nomaiņa

 

Apjoms, kvalitātes prasības un cita nepieciešama informācija
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Līgumcena bez PVN EUR 23246.65; PVN 21% 4881.79; kopā EUR 28128.44

Samaksas kārtība
Būvuzņēmēja bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no izpildīto darbu aktu abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.


Līguma izpildes termiņš
Līdz 2016.g.3.oktobrim

Līguma izpildes vieta

Lielā ielā 9, Jelgavā

Izpildīto darbu garantijas laiks:
6 gadi

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
- Jebkuri Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu..
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Līgumslēdzējpusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"