Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Mātera ielā 19, Jelgavā balkonu atjaunošana 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ „ Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Mātera ielā 19, Jelgavā balkonu atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-17

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

 

 1. Pretendenta nosaukums: PS “VAAB”

Pretendenta piedāvātā cena: 38294.12 EUR bez PVN; EUR 8041.77 PVN 21%; Kopā: 46335.89 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –3 gadi;

- būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

- apmaksas noteikumi: avanss- 20%

 

 2. Pretendenta nosaukums: SIA “Balti Construction”

Pretendenta piedāvātā cena: 23232.63 EUR bez PVN; 4878.85 EUR PVN 21%; Kopā: 28111.48 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks - 6 gadi;

- būvdarbu izpildes termiņš – 7 nedēļas;

- apmaksas noteikumi: 10% avanss

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Mātera ielā 19, Jelgavā balkonu atjaunošana” - SIA “Balti Construction”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

     
 

Kontakti:

Irina Uļjaņenko, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
28397557, 63084785, e-pasta adrese: irina.uljanenko @inbox.lv

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"