Bērnu rotaļu laukumu iekārtas iegāde Neretas ielā 10 pagalmā, Jelgava 

Rezultātu publicēšanas datums: 05.11.2015

PUBLISKAIS IEPIRKUMS


1. Pasūtītājs:

SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde

Reģ.Nr.43603011548, PVN reģ.Nr. LV43603011548
adrese - Pulkveža brieža iela 26, Jelgava, LV-3007
e-pasts: [email protected]

2. Iepirkuma priekšmets un apjoms: Bērnu rotaļu laukumu iekārtas iegāde Neretas ielā 10 pagalmā, Jelgava.

Identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2015 - 24
Darba izpildītājam jāiesniedz:
dokumentāciju saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma rezultāti:

Iesniegti 3 piedāvājumi:

1. . SIA “Jūrmalas Mežaparki”
• Cena bez PVN: 3806.50 EUR
• Piegādes laiks:  4 kalendārās nedēļas;
• Garantijas laiks: 3 gadi.
• Apmaksas noteikumi: avanss 20%

 2.  SIA “MK Dizains”
• Cena bez PVN: 3436.53 EUR
• Piegādes laiks:  28 dienas;
• Garantijas laiks: 3 gadi.
• Apmaksas noteikumi: avanss 29%
Noteiktajā termiņa nav iesniegta informācija no Valsts ieņēmuma dienesta par to, ka pretendentam  nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro

3. SIA “Z Company”
• Cena bez PVN: 4020 EUR
• Piegādes laiks:  nav norādīts;
• Garantijas laiks: 24 mēn.
• Apmaksas noteikumi: nav norādīts
Piedāvājums noraidīts

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un kuram piešķirtas tiesības veikt būvdarbus objektā : “Bērnu rotaļu laukumu iekārtas iegāde Neretas ielā 10 pagalmā, Jelgava”” - SIA “Jūrmalas Mežaparki”

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

3. Prasības iepirkuma priekšmetam:


Piedāvāto cenu un līguma darbības termiņš - ir 3 kalendārie mēneši no iepirkuma līguma (turpmāk – līgums) noslēgšanas brīža.

1) Piegāde pasūtītājam uz vietas, Jelgava, Neretas iela 10;
2) Iekārtu montāža ,mont.materiāli un transporta izdevumi - jābūt iekļautām veiktajos aprēķinos;
3) Iekārtu garantija ne mazāka kā 2 gadi;
4) Iekārtas atbilstība ES drošības standartam;
5) Cenām jābūt izteiktām eiro (EUR) ar un bez PVN;

4. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs:

Apmaksas noteikumi – 10 punktus (vismazāko pieprasīto avansa maksājumu (0%-29%) piedāvājumu vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 10 punktus. Avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 50%. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka: Ja avansa pieprasījums ir 30% - 50%, saņem 5 punktus.)
Preces cena – 50 punktus (vislētāko piedāvājumu (bez PVN) (zemākā cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 50 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā cena/piedāvātā cena) x 50.
Garantijas laiks – 20 punktus (visgarāko pretendenta piedāvāto garantijas laiku vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (pretendenta piedāvātais garantijas laiks kalendārajos mēnešos / garākais piedāvātais garantijas laiks kalendārajos mēnešos) x 20.
Piegādes laiks – 20 punktus (visīsāko pretendenta piedāvāto piegādes laiku kalendārajās dienās vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (īsākais piedāvātais piegādes laiks kalendārajās dienās /pretendenta piedāvātais piegādes laiks kalendārajās dienās) x 20.

5. Piedāvājumam jāpievieno:

ir tiesīgs pievienot:
1) Komercdarbības reģistrācijas apliecības kopija.
2) PVN reģistrācijas apliecības kopija
3) Izziņa par nodokļu parādu, no VID EDS vai analogas iestādes citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis visu likumā paredzēto nodokļu un nodevu samaksu.
jāpievienot:
4) Iekārtas Sertifikāti.
5) Finanšu piedāvājums:

6. Piedāvājumus jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26 līdz 17.09.2015 plkst. 1000. Piedāvājumus iesniegt aizzīmogotā aploksnē ar iepirkuma nosaukumu norādi un pretendenta nosaukumu. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nevarētu atdalīt. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst šim nolikumam.

Kontakti:
Tehniskais direktors O.Kukuts, tālr. 63020180, 29273696
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"