Sociālas dzīvojamās mājas Pulkvieža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā koplietošanas telpu uzkopšanas pakalpojumi 

Rezultātu publicēšanas datums: 08.04.2016.

Priekšmets –pakalpojumu iepirkums:
„Sociālas dzīvojamās mājas Pulkvieža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā koplietošanas telpu uzkopšanas pakalpojumi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-2
pakalpojumu apraksts: saskaņā ar nolikumu.

Iepirkuma nolikumu var saņemt darba dienās līdz 06.04.2016., plkst.10.00 darba laikā: pirmdien no plkst. 8.00 līdz 19.00;
otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst.
12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, kab.Nr. 15.

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

Ppiedāvājumi iepirkumam iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot iepirkuma nosaukumu.

Iesniegti 4 piedāvājumi:
1. SIA “MA serviss”
• Cena bez PVN: 11208.00 EUR
2. SIA “Tīrības komforts”
• Cena bez PVN: 6948.96 EUR
3. SIA “Latio Namsaimnieks”
• Cena bez PVN: 12614.64 EUR
4. SIA “RMB Group”
• Cena bez PVN: 7039.92  EUR

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un kuram piešķirtas tiesības veikt darbus objektā :  „Sociālas dzīvojamās mājas  Pulkvieža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā koplietošanas telpu uzkopšanas pakalpojumi ”– SIA “Tīrības komforts”.

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Kontakti:
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605
fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"