Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2015-17
Iepirkuma nosaukums: „SIA “JNĪP” esošo telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi ”

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.
Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums: SIA “Tīrības komforts”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
“SIA “JNĪP” esošo telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.
Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena līdz 42000 EUR.

Līgumcena bez PVN EUR 41771.52 PVN 21% 8772.02; kopā 50543.54 EUR
Samaksas kārtība:
Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī paveikto darbu līdz tekošā mēneša 10.datumam saskaņā ar iesniegto rēķinu.

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 2015.gada 1. septembri un ir spēkā līdz 2016.gada 31.augustam.

Līguma izpildes vieta:
Pasta iela 44, P.Brieža iela 26, P.O.Kalpaka iela 9, Rīgas iela 53a, Skolotāju iela 3,Stacijas iela 13 - Jelgavā

Līgumslēdzēju pušu atbildība

- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

- Jebkuri Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu..
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Līgumslēdzējpusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"