Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2015-21
Iepirkuma nosaukums: Koplietošanas telpu (2.un 3.stāvu) sienu flīžu atjaunošana O.Kalpaka ielā 9,Jelgava

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.
Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums: SIA “CELTNIEKS GV”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
Koplietošanas telpu (2.un 3.stāvu) sienu flīžu atjaunošana O.Kalpaka ielā 9,Jelgava

Līgumcena bez PVN EUR 2387.26 PVN 21% 501.32; kopā 2888.58 EUR
Samaksas kārtība:
Būvuzņēmēja bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no izpildīto darbu aktu abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

Līguma izpildes termiņš:
20 kalendāras dienu laikā pēc iesniegtiem rēķiniem.

Līguma izpildes vieta:
O.Kalpaka ielā 9,Jelgava

Izpildīto darbu garantijas laiks:

5 gadi

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Līguma termiņa nokavēšanas gadījumā Pārdevējs maksa Pircējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no līguma summas.
- Par maksājumu nokavēšanu Pircējs maksa Pārdevējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no līguma summas.
- Puses risina strīdas, kas radušies sakara ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
- Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

- Visi līguma grozījumi, labojumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojumi Līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"