Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2015-25
Iepirkuma nosaukums: Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai

Pasūtītāja nosaukums: Dzīvojamo māju pārvaldnieks SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums: Z/S “Ķaupes”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai, saskaņā ar nolikumu

Līgumcena bez PVN EUR 0.54 PVN 21% 0.1134; kopā 0.6534 EUR
Samaksas kārtība:
15 dienu laikā pēc iesniegtiem rēķiniem.

Līguma izpildes termiņš:
Noslēgts uz vienu gadu

Līguma izpildes vieta:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Līguma termiņa nokavēšanas gadījumā Pārdevējs maksa Pircējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no līguma summas.
- Par maksājumu nokavēšanu Pircējs maksa Pārdevējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no līguma summas.
- Puses risina strīdas, kas radušies sakara ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
- Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

- Visi līguma grozījumi, labojumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojumi Līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"