Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2015-34
Iepirkuma nosaukums: Degvielas iegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” autotransportam esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums: SIA “ASTARTE-NAFTA”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
“Degvielas iegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” autotransportam esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar Nolikumu.

Līgumcena bez PVN EUR 103066.44 PVN 21% 21643.95; kopā 124710.39 EUR
Samaksas kārtība:
Bankas kontā 15 darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.

Līguma darbības laiks:
3 gadi pēc līguma parakstīšanas dienas.

Līgumslēdzēju pušu atbildība

- PUSES ir atbildīgas viena otrai par šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
- Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no Līguma 1.2.punktā noteiktās kopējās līgumcenas.
- Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSI no pārējo Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
- Pretenzijas par PRECES kvalitāti PIRCĒJS iesniedz PĀRDEVĒJAM rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- PĀRDEVĒJS izskata PIRCĒJA rakstiski iesniegto pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.


Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
- Jebkuri Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Līgumslēdzējpusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.