Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2016-1
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 07.01.2016

Pasūtītāja nosaukums
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “DAKC”

Līguma priekšmets

Transporta līdzekļu iegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai


Apjoms, kvalitātes prasības un cita nepieciešama informācija

Saskaņā ar abpusēji saskaņotu tāmi

Līgumcena bez PVN EUR 7100; PVN 21% 1491; kopā EUR 8591

Samaksas kārtība
3 (trīs) dienu laikā.

Līguma izpildes termiņš
5  dienu laikā

Līguma izpildes vieta un nosacījumi
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā

Garantijas laiks
6. mēneši

Līgumslēdzēju pušu atbildība

- Līguma termiņa nokavēšanas gadījumā Pārdevējs maksa Pircējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no līguma summas.
- Par maksājumu nokavēšanu Pircējs maksa Pārdevējam 0,1 % no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no līguma summas.
- Puses risina strīdas, kas radušies sakara ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
- Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.


Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
- Visi līguma grozījumi, labojumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojumi Līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"