Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2016-2
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 23.03.2016

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “Tīrības komforts”

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija:
“Sociālas dzīvojamās mājas  Pulkvieža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā koplietošanas telpu uzkopšanas pakalpojumi”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.

Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena līdz 42000 EUR.

Līgumcena bez PVN EUR 6948.96 PVN 21% 1459.28; kopā 8408.24 EUR

Samaksas kārtība:
Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī paveikto darbu līdz tekošā mēneša 15.datumam saskaņā ar iesniegto rēķinu.

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 25.aprīlī un ir spēkā līdz 2017.gada 25.aprīlī.

Līguma izpildes vieta:
Pulkvieža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
- Jebkuri Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu..
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Līgumslēdzējpusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"