Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2018-11

 

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 05.07.2018

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “INNOVATION SOLUTION”

 

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.
Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena līdz 42000 EUR.

Līgumcena bez PVN EUR 32500; PVN 21% 6825 EUR; Kopā: 39325 EUR

Samaksas kārtība:
viena mēneša laikā pēc pārdevēja iesniegtiem rēķiniem.

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 2018.gada 14. augustā .

Garantijas laiks:
viens gads

 

Piegādes laiks:

20 darba dienas.

 

Pušu atbildība

  • Līguma termiņu nokavēšanas gadījumā PĀRDEVĒJS maksa PIRCĒJAM 0,1% no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 5% apmērā no līguma summas.
  • Par maksājumu nokavēšanu PIRCĒJS maksa PĀRDEVĒJAM 0,1% no šī Līguma summas par katru nokavēto dienu. Bet ne vairāk kā 5 % apmērā no Līguma summas.
  • PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS apņemas ieverot Līguma konfidencialitāti, neizpaužot tā saturu trešais personai.
  • Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
  • Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"