Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2017-27

Paziņojuma publikācijas datums JNĪP mājas lapā 05.12.2017

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “A&B”

 

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamoinformācija: „Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar Nolikumu.

Līgumā ir noradīta cena par 1 stundu bez PVN:

Pretendenta piedāvātā cena :

Kritērija nosaukums

Cena bez PVN (EUR)

Piedāvātā cena

par 1 stundu

(Pašizgāzējs 3m3)

20.00

Piedāvātā cena

par 1 stundu

(Pašizgāzējs 10m3)

23.00

Piedāvātā cena

par 1 stundu

(Ekskavators)

25.00

Piedāvātā cena

par 1 stundu

(Mini Traktors)

24.00

Reaģēšanas laiks (st.)

1 st.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samaksas kārtība:
Samaksu par paveikto darbu veic 10 dienu laikā saskaņā ar iesniegto rēķinu.

Līguma izpildes termiņš:
Līdz 2019.gada 3.janvārim

 
Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 1.pielikuma minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 1.pielikuma minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
- Jebkuri Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Līgumslēdzējpusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"