Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2017-29

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 15.01.2018

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “INNOVATION SOLUTION”

 

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.

Līgumcena bez PVN EUR 18900; PVN 21% 3969,00 EUR; Kopā: 22869,00 EUR

 

Samaksas kārtība:
30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas , pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto rēķinu.

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 21. decembrī .

 

Garantijas laiks:
3 mēneši

 

Piegādes laiks:

10 kalendāras dienas.

 

Pušu tiesības un pienākumi

  • Pircēja tiesības un pienākumi:
  • Pircējs maksā ar Automašīnas pārreģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk- CSDD) saistīto maksu un par sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas polisi (OCTA).
  • Pircējs var prasīt cenas samazinājumu Pārdevējam, ja Automašīnai pēc līguma noslēgšanas ir parādījušies bojājumi, kuri pirms līguma noslēgšanas Automašīnai nebija konstatēti un piefiksēti pieņemšanas-nodošanas aktā.
  • Pircējs var prasīt cenas samazinājumu arī, ja Automašīnai atklājas būtiski trūkumi, kuri ir speciālistu fiksēti un atzīstami par slēptiem bojājumiem.
  • Pārdevēja tiesības un pienākumi:
  • Pārdevējs atbild par Automašīnas bojājumiem un bojāeju no līguma noslēgšanas brīža līdz Automašīnas pārreģistrācijai CSDD.
  • Pārdevējs sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešami Automašīnas reģistrācijai CSDD.

 


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"