Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2017-7

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 31.10.2017

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “AJ Celtnieks”

 

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vīgriežu ielā 30, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.

Līgumcena bez PVN 272 531,51 EUR;  57231,62 EUR PVN 21%; Kopā: 329 763,13 EUR

 

Samaksas kārtība:
Līguma summa tiek samaksāta pa daļām vairākos maksājumos. Kārtējais maksājums tiek veikts vienu reizi kalendārajā mēnesī 10 darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu pieņemšanas -nodošanas akta un Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem darbiem abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

 

Līguma izpildes termiņš:
ir norādīts Darbu izpildes grafikā.

 

Garantijas termiņš – 60 mēneši.

 

Līguma izpildes vieta:
Vīgriežu ielā 30, Jelgavā

 

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"