Dzīvojamās mājas Katoļu iela 6, 6a un 8, Jelgavā labiekārtojuma pārbūve 

Rezultātu publicēšanas datums: 12.10.2017
 

Priekšmets – būvdarbu iepirkums: Dzīvojamās mājas Katoļu iela 6, 6a un 8, Jelgavā labiekārtojuma pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-20

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1. SIA “V.J.M.Būve”

Piedāvājuma kopējā cena: 62 891,15EUR bez PVN;  13 207,14 EUR PVN 21%; Kopā: 76 098,29 EUR

Izpildes termiņš: 6 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 3 gadi;

 
2. SIA “AMAXS”

Piedāvājuma kopējā cena: 62 773,37 EUR bez PVN;  13 182,41 EUR PVN 21%; Kopā: 75 955,78 EUR

Izpildes termiņš: 8 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi;

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „Dzīvojamās mājas Katoļu iela 6, 6a un 8, Jelgavā labiekārtojuma pārbūve” – SIA “AMAXS”
 
Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Kontakti:

Luīze Kahanoviča, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma speciāliste
63084799, e-pasta adrese:  [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"