Zemes nomas līguma noslēgšana ir viena no obligātajām pārvaldīšanas darbībām; pārvaldnieks SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” šo jautājumu aicina risināt sarunu ceļā 

Publicēts: 16.01.2015

Ņemot vērā, ka zemes nomas līguma slēgšana ir zemes īpašnieka un dzīvojamās mājas īpašnieka atbildība pārvaldnieks ir tiesīgs risināt šo jautājumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, ja tam ir dotas attiecīgas pilnvaras. Tiesa ir noraidījusi vairākas zemes īpašnieka prasības pret vairāku daudzdzīvokļu māju Meiju ceļā īpašniekiem, kuras pārstāv pārvaldnieks SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP), par zemes nomas maksas parāda piedziņu.

Zemes īpašnieks, nespējot vienoties ar dzīvokļu īpašniekiem par zemes nomas līguma noslēgšanu, vērsās ar prasību tiesā. Prasība aplami tika celta pret pārvaldnieku, nevis dzīvokļu īpašniekiem, un tādējādi jautājums par zemes, uz kuras atrodas vairākas daudzdzīvokļu mājas Meiju ceļā, nomu vēl aizvien nav atrisināts. Šajā gadījumā zemes īpašniekam ir jāapzinās, ka vienošanās panākama, turpinot sarunas ar dzīvokļu īpašniekiem, jo viņi nav pilnvarojuši šo jautājumu risināt pārvaldniekam.
JNĪP ir pārvaldnieks vairāk nekā 400 daudzdzīvokļu mājām Jelgavā, un 85 no pārvaldīšanā esošajām mājām atrodas uz citai personai piederošas zemes. Jāatzīst, ka tikai trīs gadījumos zemes īpašnieki, nespējot atrisināt šo jautājumu ir vērsušies tiesā.
Lielākoties gadījumos, kad dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar likumu jānoslēdz līgums par piesaistītā zemesgabala lietošanu, abām pusēm par nomas līguma nosacījumiem izdodas vienoties sarunu ceļā. Tieši šādā – konstruktīva dialoga – veidā JNĪP kā namu pārvaldnieks arī aicina risināt jautājumu par zemes nomu, jo, lietai nonākot tiesā, dzīvokļu īpašniekiem būs jārēķinās ar papildu izdevumiem, ja tiesa lems par labu zemes īpašniekam.


Gadījumos, kad zeme zem daudzdzīvokļu mājas pieder citam īpašniekam, zemes nomas līguma slēgšana ir zemes īpašnieka un dzīvokļu īpašnieka abpusējs pienākums – Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir maksāt nomas maksu par zemes lietošanu tās īpašniekam, savukārt, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ir noteikts, ka līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku ir viena no obligātajām pārvaldīšanas darbībām. Dzīvokļu īpašnieki un zemes īpašnieks, savstarpēji vienojoties, lemj, uz kādiem noteikumiem zemes nomas līgums slēdzams.


Ja daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotā persona nepanāk vienošanos par zemes nomas līguma noslēgšanu, zemes īpašniekiem ir tiesības vērsties tiesā. Šādos gadījumos gan noteikti ir jāvērtē, pret ko zemes īpašniekam jāvērš attiecīgs prasījums, jo pārvaldnieks darbojas tikai kā starpnieks starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašnieku.


Pārvaldnieks vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar likumu zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma seši procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. Līdz ar izmaiņām likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” no 2015.gada papildus nomas maksai nomniekam vairs nav jākompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"