Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2016-16

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 27.07.2016

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “Tīrības komforts”

 

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamoinformācija: “SIA “JNĪP” esošo telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar Nolikumu.

Līgumcena bez PVN EUR 191743.92 PVN 21% 5326.22; kopā 197070.14 EUR

 

Samaksas kārtība:
Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī paveikto darbu līdz tekoša mēneša 15.datumam saskaņā ar iesniegto rēķinu.

Līguma izpildes termiņš:
36 mēneši.

Līgumslēdzēju pušu atbildība
- Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma paredzētajiem maksājuma terminiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

- Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu.
- Līgumslēdzējpuses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu u.c. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Visi strīdus jautājumi, kas radušies Līguma ietvaros, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav izdevies tos atrisināt, tad Līgumslēdzējpuses ir tiesīgas jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirt LR tiesā.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
- Jebkuri Līguma pielikumi kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- Līgums var tikt grozīts vai papildināts Līgumslēdzējpusēm rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"