Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs 

Nr. p.k. Adrese  Kadastra Nr.  Platība  Lietošanas veids  Statuss
1 Dobeles ielā 62a, Nr. 013 09000040390 15.70 Darbnīcai, noliktavai   
2 Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3,4)  09000040390 14.60 Palīgtelpas  
3 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(15) 09000040390 30,50 Birojam, pakalpojumiem  
4 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(16) 09000040390 18,00 Birojam, pakalpojumiem  
5 Dobeles ielā 62a, Nr. 005(17) 09000040390 31,30 Birojam, pakalpojumiem  
6 Puķu ielā 20a Nr. 13 09000030327 81.20 Šķūnīši, noliktavai   
7 Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 09000020890 43.40 Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai  
8 Pasta ielā 44, Nr.901 (56-60) 09000010606 110,20 Noliktavai, cokolstāvs  
9 Pasta ielā 44, Nr.901 (55) 09000010606 68,5 Noliktavai, cokolstāvs  

 

Telpas var apskatīties sazinoties pa tālruni 29339125.

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz Iznomātājam Pieteikumu (Veidlapa pielikumā).

Privāto tiesību subjektiem - Nomnieku noskaidro Rakstiskā izsolē, pēc pieteikuma saņemšanas.
Informācija par rīkotām Izsolēm – sadaļā “IEPIRKUMI”.

Publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskās funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai telpas tiek iznomātas uz Pieteikuma pamata.

Visām ēkām ( telpām) ir noteikta minimālā nomas maksa, kura tiek piemērota iznomājot telpas Publiskai personai vai tās iestādei , kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskās funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, kā arī slēdzot telpu nomas līgumu ar Privāto tiesību subjektu- koplietošanas telpām.

Iznomājot telpas Privāto tiesību subjektam katrai telpai tiek noteikta Nosacītā nomas maksa.

Pielikumā: Nedzīvojamo telpu iznomāšanas kārtības un nomas līguma noslēgšanas noteikumi un Pieteikuma veidlapa.

Kontaktpersonas jautājumu gadījumā:
Klientu daļas vadītāja Anžela Mizūne 63083380
Tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura 63012010

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"