Sociālas dzīvojamās mājas  Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā apkures sistēmas nomaiņa 

Rezultātu publicēšanas datums: 11.08.2016

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:
Iepirkuma procedūra: „Sociālas dzīvojamās mājas Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā apkures sistēmas nomaiņa”
 
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-14
 
Būvdarbu apraksts: Saskaņā ar projektu.
 
 
Iesniegti 5 piedāvājumi:

1. SIA “AMOS PRO”

Pretendenta piedāvātā cena: 7078.77 EUR bez PVN;  EUR 1486.54 PVN 21%; Kopā: 8565.31 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
- būvdarbu garantijas laiks –7 gadi;
- būvdarbu izpildes termiņš – 3 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

2. SIA “Konceps AJ”

Pretendenta piedāvātā cena: 6822.74 EUR bez PVN;  1432.78 EUR PVN 21%; Kopā: 8255.52 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
- būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi;.
- būvdarbu izpildes termiņš – 4 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

3. SIA “ENESAN”

Pretendenta piedāvātā cena: 9207.73 EUR bez PVN;  1933.62 EUR PVN 21%; Kopā: 11141.35 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
- būvdarbu garantijas laiks – 9 gadi;.
- būvdarbu izpildes termiņš – 4 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

4. SIA “Nensi”

Pretendenta piedāvātā cena: 5447.15 EUR bez PVN;  1143.90 EUR PVN 21%; Kopā: 6591.06 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
- būvdarbu garantijas laiks – 3 gadi;.
- būvdarbu izpildes termiņš – 3 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

5. SIA “Siltumtehserviss”

Pretendenta piedāvātā cena: 8469.99 EUR bez PVN;  1778.7 EUR PVN 21%; Kopā: 10248.69 EUR
 
Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
- būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi;
- būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;
- apmaksas noteikumi: bez avansa

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: „Sociālas dzīvojamās mājas  Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā apkures sistēmas nomaiņa” –  SIA “Nensi”.

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 
Kontakti:
Svetlana Sinagina, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63084788, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"